苦辛吟拼音

苦辛吟朗读

xīnyín--fén

lǒngshàngérshǒuzhǒngzhǎng

chuāngxiàpāosuōshǒuzhīshēn

yuànyànzhàoshūhuàwèi姿

xiàozhíqiánránjiāguóféi